Pozvánka

POZVÁNKA

na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti Auto Centrum Jih 2000, a.s. se sídlem Velkomoravská 3950/26a, Hodonín, IČ 262 17 996, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vl. 3345, která se bude konat dne 29.5.2020 v 9, 00 hodin se zahájením v  sídle společnosti.

Představenstvo obchodní společnosti s obchodní firmou Auto Centrum Jih 2000, a.s. se sídlem Velkomoravská 3950/26a, Hodonín, IČ 262 17 996, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vl. 3345,

svolává

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 29.5.2020 v 9,00 hodin se zahájením v v sídle společnosti.

 

Pořad jednání :

1.Zahájení

2.Volba orgánů valné hromady-předsedy, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele, ověřovatele

3.Odvolání z funkce stávajících členů představenstva a.s., tj.Milana Klimka, Bc.Lucie Schovánkové, Marcely Hrazdílkové

4.Volba člena představenstva pana Milana Klimka a hlasování o a hlasování o případném nesouhlasu ve smyslu ust.§ 442 odst.1 zák.č.90/2012 Sb.

5.Volba členů představenstva Bc.Lucie Schovánkové, Marcely Hrazdílkové

6.Závěr

 Upozornění dle §442 ZOK na to, že pan Milan Klimek vykonává funkci ve statutárních orgánech společností BS-KAMILA s.r.o., v likvidaci IČ 60742143, SPAN s.r.o, IČ 60705841, P.S.KLIMEK s.r.o., IČ 60728744, Pozemní stavby Kyjov,v.o.s., v likvidaci, IČ 15545491.

 

V Hodoníně dne 28.4.2020

za představenstvo Auto Centrum Jih 2000, a.s.

 

                                                                                                               Milan Klimek        

                                                                                                   předseda představenstva

 

 

NÁVRH USNESENÍ

mimořádné valné hromady

 

obchodní společnosti

Auto Centrum Jih 2000, a.s. se sídlem Velkomoravská 3950/26a, Hodonín, IČ 262 17 996, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vl. 3345.

Valná hromada obchodní společnosti Auto Centrum Jih 2000, a.s. se sídlem Velkomoravská 3950/26a, Hodonín, IČ 262 17 996, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vl. 3345, přijímá toto

u s n e s e n í :

Valná hromada :

1.Předsedou valné hromady a současně osobou pověřenou sčítáním hlasů zvolila pana Milana Klimka, předsedu představenstva, ověřovatelem zápisu zvolila paní Marcelu Hrazdílkovou, zapisovatelem Bc.Lucii Schovánkovou.

 

2. Odvolání všech stávajících členů představenstva, jimiž jsou pan Milan Klimek, Lucie Schovánková, Marcela Hrazdílková.

Z představenstva byli odvoláni :pan Milan Klimek, Lucie Schovánková, Marcela Hrazdílková.

 

3.Volba členů představenstva takto :

Členy představenstva byli zvoleni pan Milan Klimek, Lucie Schovánková, Marcela Hrazdílková. Představenstvo udělilo souhlas s činností pana Milana Klimka v obchodních společnostech BS-KAMILA s.r.o., v likvidaci IČ 60742143, SPAN s.r.o, IČ 60705841, P.S.KLIMEK s.r.o., IČ 60728744, Pozemní stavby Kyjov,v.o.s., v likvidaci, IČ 15545491.

Zdůvodnění: U všech členů představenstva společnosti končí délka jejich volebního období dne 12.6.2020. Z uvedeného důvodu je třeba zajistit chod společnosti prostřednictvím platbě zvoleného představenstva společnosti.

Prodáváme vozy značek