Výzva akcionářům

Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie
a výzva k odevzdání akcií akciové společnosti


Auto Centrum Jih 2000, a.s., IČ: 262 17 996
se sídlem Hodonín, Velkomoravská 3950/26A, PSČ 695 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3345
Představenstvo obchodní korporace Auto Centrum Jih 2000, a.s., se sídlem Hodonín, Velkomoravská
3950/26A, PSČ 695 01, IČ: 26217996, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
B, vložka 3345 (dále jako „Společnost“), v souladu se zákonnou povinností zveřejnění a uveřejnění dle ustanovení
§ 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,


o z n a m u j e  t í m t o,


že valná hromada Společnosti konaná dne 3. října 2022 přijala rozhodnutí o přeměně všech akcií
emitovaných Společností na zaknihované akcie. Rozhodnutí bylo přijato formou změny stanov Společnosti
a je obsaženo v notářské zápisu NZ 1091/2022 ze dne 3. 10. 2022, sepsaném Mgr. Lukášem Valigurou, notářem
se sídlem v Praze, který se uvedené valné hromady účastnil a pořídil z ní předmětný notářský zápis (dále jen
„Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí se všech 120 kusů listinných kmenových akcií na jméno, z nichž 20 ks ve
jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 100 ks ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, vydaných Společností, na které je
rozvrženo 100 % základního kapitálu Společnosti ve výši 3.000.000,- Kč, mění na zaknihované akcie na jméno.
Společnost tímto zveřejňuje své rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie. Rozhodnutí bude
uveřejněno na internetových stránkách Společnosti. Společnost zároveň toto rozhodnutí zašle všem svým
akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Společnost tímto vyzývá své akcionáře k odevzdání listinných akcií, a to ve lhůtě dvou (2) měsíců ode
dne zveřejnění tohoto rozhodnutí, nejpozději však ode dne jeho doručení akcionáři na jeho adresu uvedenou v
seznamu akcionářů, resp. osobního převzetí. Společnost bude přebírat listinné akcie od akcionářů v sídle
Společnosti na adrese: Velkomoravská 3950/26A, Hodonín, PSČ 695 01, a to v pracovních dnech v době od
8:00 hod. do 14:00 hod. Po předchozí e-mailové či telefonické domluvě je možno akcie odevzdat i na jiném
místě (pobočce) nebo v jiný čas.
Po převzetí listinných akcií Společnost vystaví akcionáři potvrzení o jejich převzetí. Akcionáři při odevzdání
akcií předloží Společnosti originály dosavadních listinných akcií Společnosti a akcionáři současně řádně
prokážou svou totožnost a oprávnění jednat v dané věci.
Každý akcionář je povinen při odevzdání listinných akcií Společnosti sdělit číslu účtu v příslušné
evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. („CDCP“), na který mají být zaknihované
akcie zaevidovány. Akcionáři si pro účely zaevidování zaknihovaných akcií zřídí majetkové účty v centrální
evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP prostřednictvím účastníků CDCP, tj. prostřednictvím
účastnických bank nebo obchodníků s cennými papíry. V případě, že akcionář neodevzdá listinné akcie v určené
lhůtě nebo nesdělí číslo majetkového účtu, bude Společnost postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona. Pokud potřebný údaj akcionář nesdělí, určí mu k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být
kratší než dva měsíce.
Odevzdá-li akcionář Společnosti listinné akcie a nesdělí-li jí číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný
papír zaevidován, ani v dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně
zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.
Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním listinných akcií, určí Společnost k jejich odevzdání dodatečnou lhůtu
způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a při jejím
vyhlášení upozorní, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.
Na žádost Společnosti zaeviduje Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) zaknihované akcie do
centrální evidence na majetkové účty uvedené akcionáři v žádosti. Žádost Společnost podá po uplynutí
lhůty k odevzdání listinných akcií, nejpozději však po uplynutí dodatečné lhůty dle shora uvedeného postupu v
tomto rozhodnutí. Žádost je Společnost oprávněna podat i dříve, a to pokud ji budou odevzdány všechny
listinné akcie.
Po prohlášení neodevzdaných akcií za neplatné prodá Společnost zaknihované akcie s odbornou péčí. Výtěžek
z prodeje zaknihovaných akcií vyplatí akcionáři, jehož akcie byly prohlášeny za neplatné, po započtení
pohledávek vzniklých Společnosti prohlášením akcií za neplatné a prodejem zaknihovaných akcií, které je
nahradily.
Přeměna listinných akcií na zaknihované akcie se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, zejména ustanoveními § 529 - § 535 tohoto zákona.


V Hodoníně 6. října 2022
Milan Josef Klimek - předseda představenstva

Bc. Lucie Schovánková - místopředseda představenstva

Marcela Hrazdílková - člen představenstva


Auto Centrum Jih 2000, a.s. 

Prodáváme vozy značek